Vedtægter

Vedtægter for Fuglekvarterets Grønne Forening

1. Navn og tilhørsforhold

1.1 Foreningens navn er Fuglekvarterets Grønne Forening

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

2. Formål

2.1 Foreningens formål er at støtte en grøn udvikling i Fuglekvarteret. Foreningen skal ligeledes støtte udbredelsen af kendskab til planter og dyrkning, samt støtte en økologisk og bæredygtig tilgang. Den skal fungere som en platform for samarbejde og vidensdeling blandt Fuglekvarterets beboere og andre lokale aktører, samt igangsætte grønne aktiviteter til gavn for kvarteret og dets beboere. Desuden vil foreningen tage ansvar for organisering og drift af en eller flere fælles byhaver i Fuglekvarteret.

Foreningen skal bygge på værdier som fællesskab, mangfoldighed og gavmildhed. Vi ønsker at foreningen skal være med til at skabe fællesskaber på tværs i kvarteret. Vi ser mangfoldighed på alle niveauer som et positivt bidrag til foreningen, og ønsker at vi hjælper hinanden og deler de ressourcer, vi har. Det skal også tydeliggøres i foreningens aktiviteter, organisering og kommunikationsveje at vi søger at afspejle områdets varierede beboersammensætning.

 

3. Medlemskab

3.1 Foreningen optager som medlem enhver, der har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål.

3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

3.3 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med øjeblikkeligt varsel. Resterende kontingent tilbagebetales ikke.

4. Generalforsamling

4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved e-mail/brev til medlemmerne og ved annoncering i den lokale avis samt på foreningens hjemmeside. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned.

4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Årsberetning samt godkendelse heraf
  • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, budget og kontingent
  • Indkomne forslag.
  • Valg af formand
  • Valg til bestyrelse og suppleanten
  • Valg af revisor og én suppleant

Eventuelt

4.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indkommet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være indkommet til bestyrelsen senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling afholdes.

4.5 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning, jf. §8 og §11.

4.6 Alle medlemmer der har betalt kontingent senest 30 dage inden generalforsamlingen har stemmeret. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan hver stemmeberettiget fremmødt maksimum medbringe 2 fuldmagter.

5 Foreningens bestyrelse

5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen

5.2 Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer: en formand, en næstformand og en kasserer, samt evt. menige medlemmer og suppleanter. Formanden vælges på generalforsamlingen, mens resten af bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter nyvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5.3 Foreningens bestyrelse er på valg hvert år

5.4 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, mm.

5.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

5.6 Ved stemmelighed tæller bestyrelsesformandens stemme for 2.

6 Tegningsret og hæftelse

6.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

6.3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse

7 Kontingent

7.1 De årlige kontingenter fastsættes af generalforsamlingen

7.2 Kontingentet opkræves 1. februar.

7.3 Ved indmeldelse efter 1. august betales kun halvt kontingent for det første år.

7.4 Det er muligt at få et husstandsmedlemskab for halvanden gange normalt kontingent.

7.5 Børn under 12 har gratis medlemskab, mens unge fra 12 til 18 betaler halvt kontingent.

8 Vedtægtsændringer

8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. Ændringsforslag skal fremgå af dagsordenen, dog kan mindre væsentlige justeringer til ændringsforslaget vedtages på generalforsamlingen.

8.2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

9 Ekstraordinær generalforsamling

9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det til formanden.

10 Regnskab og økonomi

10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret

10.2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab

10.3 Foreningens regnskab føres af kassereren, som også fører foreningens medlemsregister

10.4 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne sammen med indkaldelse og dagsorden senest 3 uger før den ordinære generalforsamling.

10.5 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

11 Opløsning

11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, ligeledes ved et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.

11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til en anden lignende forening efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

12 Datering

12.1 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 24. november 2014.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s